plane iconOne way
plane iconReturn
plane iconMulti-city
From
Skopje (SKP)
To
|Another return airport?
Airport code / city
Departure date
WE | 01.05.2024
Return date
WE | 15.05.2024
Options
1 passengerECONOMY
All airlines
Tolerance:
minus icon
0 days
plus icon
All airlines
Tolerance:
-
+
0 days

Правилник за користење на Резервациониот систем на авиокарти (РСА)
 

Оператор на Резервационен Систем за Авиокарти во склопот на www.aviokarti.com.mk е фирмата Ариес доо, како туристичка агенција, лиценцирана со А категорија, лоцирана во Битола, на улица Далматинска 6, Македонија.
Доколку сакате да го користите резервациониот систем на www.aviokarti.com.mk, треба да ги прифатите условите наведени во правилникот. Прифаќајки ги условите во правилнико значи дека ги прифаќате сите услови кои правно ги регулирааат односите помеѓу Корисникот и Ариес доо.
1. Дефиниции – Називи
Резервациониот Систем за Авиокарти (РСА) – е програма која овозможува на Корисникот да пребарува авионски летови за сите светски дестинации, како и да ја прикажи нивната цена на чинење, како и можност да истите ги набави.
Корисник – е секое лице кое го користи РСА. Исто така, истиот може да биде наречен и клиент.
1. РСА е популаризиран од фирмата Ариес доо , лоцирана во Битола со матичен број 5346835 и Даночен број МК4002999139121и лиценца а за вршење на туристичка дејност издадена од Министерсто за економија на РМ.

2. Следниот документ (правилник) ги утврдува правата и обврските за користење на РСА.
3. Секој корисник кој сака да го користи РСА е обврзан да го прифати следниот правилник

2. Податоци за корисникот на РСА

1. Корисникот потврдува дека тој/таа има легална правна основа и ги презема сите правни обврски согласувајки се со наведените услови и ја превзема целата финансиска одговорност при употреба на резервациониот систем.
2. Корисникот потврдува дека резервациониот систем ќе го користи правилно, односно авионските карти ќе ги употребува само во согласност со законите
3. Забрането е да корисникот користи лажни податоци, како: туѓи имиња, лични податоци, како и кредитни картички

4.Ограничување на можностите


Ариес доо подвлекува дека користењето на резервациониот систем е исклучиво на одговорност на корисникот. Ариес доо воедно не гарантира дека при користењето на резервациониот систем може да се појават одредени грешки заради интернет конекциите или други надворешни услови.

4. Заштита на личните податоци
1. Ариес доо во потполност го почитува правото на приватност на личните податоци на клиентите и гарантира дека нивните лични податоци нема да бидат достапни на трети лица
2. При користењто на резервациониот систем на www.aviokarti.com.mk, од Корисникот ќе бидат побарани точни лични податоци, кои се потребни за потполни точно издавање на авионската карта. При секое пребарување или купување на авионска карта се потребни точни податоци за корисникот како името, презимето, полот, возраста (кај деца, младинци и постари лица) кој директно се испраќа до авиокомпаниите.
3. При вршење на резервациите и издавање на авиокартите Корисникот ги дава неговите лични податоци кои кај Ариес доо се чуваат во интерна база на податоци каде е можно да се врши анализа за потребите на клиентите и нивните барања.
4. Ариес доо ќе настојува за секој клиент да одговори најповолно према неговите барања од РСА, како и да му овозможи пристап до сите информации поврзани со нови производи, услуги, промоции и цени понудени на www.aviokarti.com.mk
5. Воедно Ариес доо ќе ги известува своите клиенти за сите промотивни кампањи организирани од www.aries.com.mk
6. Корисниците во секој момент имаат можност да побараат да бидат изземени од базата на податоци на Ариес доо со испраќање на e-mail на nikola@aviokarti.com.mk
7. Со оглед на тоа, со прифаќањето на условите на патување, Корисникот гарантира дека податоците дадени во формуларите се точни , но воедно има пристап до самата база на податоци каде своите податоци може и да ги измени по потреба.


5. Процес на резервирање, купување на авионската карта, начин на плаќање и достава

А. Пребарување
Корисникот се информира за резервацијата со одбирање на лет од понудената листа, како и со пополнување на прашалникот за лични податоци
Б. Резервирање и потврда на цена
Корисникот добива потврда за бараната резервација на неговата е-мајл адреса. Потврдата ги содржи следните податоци: број на резервација(ПНР), информација за избраната рута (летови, времиња итн), вкупната цена на чинење на авионската карта, како и начинот на плаќање и достава на истата.
Комплетирање на резервацијата до крај е обврска при купување на авиокартата
Цената на авионската карта може да биде во Евра во денарска противвредност по легалниот банкарски курс на денот на купувањето. Вкупната цена на авиокартата содржи: тарифа (према класата на услугата), аеродромски такси, како и агенциски надоместок за издавање на картата и надоместок за достава (доколку е потребно)
В. Набавка на авионската карта
1, Корисникот може да изврши набавка на авионската карта доколку потврди дека навел точни податоци во Резервациониот систем. Пред купувањето на истата е должен да го прочита условите во правилникот, како и истите да ги разбере и прифати.
2, Разбирајки ги условите на тарифата дадени од авиокомпанијата ќе му помогне правилно да одбере најповолна варијанта за него, према неговите желби и намери како и можноста за промени и откажувања.
3, Со цел да се добие најниска цена за најголемиот број на летови низ Европа, препорачливо е да резервацијата е направена барем 2 седмици пред планираното патување.
4, Најниските тарифи се секогаш поврзани со таканареченото -правило на Недела. Кога се набавува таква авиокарта, треба да се запомни дека враќањето(повратниот дел од патувањето) мора да биде најмалку во најблиската Недела која доаѓа од датумот на заминување. Поаѓањето и доаѓањето во никој случај не може да биде во истиот ден.
5, Ако моменталната можна цена прилично се разликува со очекуваната, можно е да во бараниот ден нема слободни места на поефтините класи, па се препорачува да се променат датумите доколку за тоа постои можност.
6, Кога се патува вон Европа, треба да си има во предвид дека цената зависи и од сезоната во која се планира патувањето
7, По добивањето на барањето за резервација Ариес доо може да го контактира Клиентот заради проверка на дадените лични податоци како и потврда на условите и цената на картата. Доколку е невозможно да се оствари контакт со корисникот, Ариес доо не сноси никаква одговорност и картата се издаде према одбраната опција.

Г. Начин на плаќање
Ние во овој момент прифаќаме 3 начини на плаќање за авионските карти набавени преку www.aviokarti.com.mk

• со кредитни картички
• Трансфер на пари
• Во готово на секој шалтер на ТТК Банка Скопје или Стопанска Банка АД Скопје, лоцирани во Македонија, или банкарски трансфер од сметка на сметка претходно дадена од Ариес доо (како најлесен и најдобар начина за вршење на уплатата)
• Плаќање во готово во претходно посочена канцеларија-агенција од Ариес доо, лоцирана во Македонија, како и нашите партнери во земјата и странство
( Европа, САД, Австралија итн)
Корисникот го одбира начинот на плаќање при пополнување на формуларот на РСА.
Авиокартите од ниско тарифните компании сеуште не е можно да се набавуваат преку ситемот, но во најскоро време и таа услуга ќе може да се користи.
Плаќањата преку трансфер на пари единствено се можни за авиокарти резервирани на www.aviokarti.com.mk најмалку 7 дена пред започнување на патувањето. При одбирање на трансфер методата на плаќање, Корисникот е обврзан да плаќањето се изврши најкасно 24 часа по резервацијата.

Плаќањата во готово и преку банка се прават на следната наша сметка:
Ариес ДОО, Далматинска 6, 7000 Битола, Македонија
290200000010032 ТТК банка АД Скопје фил.Битола

Терра Травел ДООЕЛ ул.Македонија , Скопје,Македонија

00000000000000 Уни Банка Скопје
При плаќање задолжително мора да се наведе името и презимето на Корисникот (Патникот), како и резервациониот број (ПНР). Авионските карти направени преку Резервациониот Систем ќе бидат издадени само после целосната уплата на договорената сума на нашата сметка.

ВНИМАНИЕ! Авиокомпаниите дозволуваат издавање на вионските карти во рок од 72 часа од резервацијата, дури пак некои авиокомпании единствено дозволуваат издавање на картите во рок од 24 часа по резервирањето за некои специјални тарифи. Прекорачувајки ги овие рокови имплицира откажување на резервациите. Ариес доо не сноси никаква одговорност за откажувањата во ваквите случаи при доцнење на уплатата.
Д. Врста на авионската карта
Ариес доо ја задржува можноста за промена на врстата на авионската карта од хартиена во електронска, во случај кога тоа е дозволено и резервациониот систем ја дава таа можност

Е. Доставување на електронската авионска карта
Електронските авиокарти набавени преку www.aviokarti.com.mk се доставуваат на е-мајл адресата наведена во резервациониот систем од страна на Корисникот

Ж. Доставување на хартиена авионска карта
Ариес доо врши достава на хартиените авионски карти набавени преку www.aviokarti.com.mk, по следниот временски интервал:
а. 2 работни дена во границите на Македонија
б. 5 работни дена во границите на Европа
в. 7 работни дена вон Европските граници
1. Авиокартите набавени преку www.aviokarti.com.mk, се доставуваат во затворен коверт на поштенската адреса на која Корисникот ја навел во образецот доколку поинаку не биде договорено
2. Доставувањето на авионските карти се врши со Македонски пошти, Карго експрес или DHL пo специфичните услови дадени од секоја од нив
3. Доставувањето вон границите на Македонија се врши преку Македонски пошти или DHL пак по специфичните услови дадени од секоја од нив
4. Кога Корисникот ја нарачува картата на дадената адреса значи дека ги прифаќа условите на достава на поштенската компанија

З. Промени и откажувања на резервацијата од страна на авиокомпанијата
Ариес доо не превзема никаква одговорност за доколку резервацијата биде променета или сторнирана од страна на авиокомпанијата заради непредвидени услови. За секоја измена или информација која претрпува резервацијата од страна на авиокомпанијата, персоналот на Ариес доо ќе ги испрати на е-мејлот на Корисникот наведен во формуларот или ќе биде известен на наведениот телефонски број за контакт.

К. Откажување на авионската карта
Корисникот може да ја врати авионската карта набавена преку www.aviokarti.com.mk доколку за тоа постојат услови према условите на тарифата на авиокомпанијата од која е набавена и доколку буде вратена во Ариес доо пред денот на патувањето. Кога авионската карта се враќа мора да се знае дека ќе има казнени задршки на парични средства (пенали), која е дефинирана од самата авиокомпанијата и условите на тарифата, па кај некои тарифи достигнува дури 80% од цената.
Некои промотивни тарифи воопшто не дозволуваат промена или рефундација на авиокартите, па и загуба на сите уплатени средства.
Авинската карта која треба да се врати мора да биде испратена на адресата на Ариес доо Далматинска 6, 7000 Битола, Македонија.
Поштенските трошоци за враќањето на картата ќе бидат задржани од сумата на картата и таа треба да биде испратена со повисоко ниво на сигурност односно препорачано. Во зависност од начинот на уплатените средства зависи и начинот на повраток на истите и тоа во рок од 30 дена по враќањето на картата.
Л. Промотивни тарифи - ограничени можности
Некои промотивни тарифи достапни во Резервациониот систем на www.aviokarti.com.mk се со посебни услови зададени од авиокомпанијата, како резервација и издавање на авиокартата 7 или 14 дена пред почетокот на патувањето, па Ариес доо го задржува правото да ја откаже резервацијата при неисполнување на зададените строги услови од авиокомпанијата.

Ј. Жалби и Рефундации
Секоја жалба и примедба поврзана со резервацијата и издадената авионска карта мора да биде најкасно во рок од 8 дена по издавањето на картата, со пропратно писмо како и уредно вратената авионска карта. Сите жалби и примедби после рокот од 8 дена по издавањето на авинската карта се сметаат за неосновани.
Ариес доо ќе го информира Корисникот за прифаќањето на жалбата добиена во писмена форма во рок од 3 дена по приемот, како за времетраењето на донесувањето на одлуката така и за висината на рефундираната сума доколку е тоа можно.
М. Крајни провизии
Ариес доо го задржува правото за откажување на резервацијата заради неисполнување на некои услови без претходна најава како што е:
- Ариес доо го задржува правото за еднострана промена на правилникот без претходна најава
- Секој Корисник има обрска да правилникот детално го прочита и прифати пред набавката на авионските карти
- Во не регулиран случај со Законот
- Ариес доо не превзема никаква одговорност доколку Корисникот претрпи штета заради штрајк од страна на вработените во авиокомпаниите или аеродромите или друга виша сила.
ВАЖНО!
  Провајдерот на услугата не превзема никаква одговорност во случај на штета на Корисникот заради некомплетни патни документи, како валеден пасош, виза или други документи кои треба да ги поседува патникот за планирато патување. За сите неопходни документи Корисниците можат да се информираат во Министерствата за Надвореши и Внатрешни работи на Република Македонија, како и да добијат одредени совети во нашите канцеларии – но никако не е обврска на Ариес доо.

 

EN

The operator of Airline Reservation System within the www.aviokarti.com.mk is Aries doo company, located in Bitola, Dalmatinska 6, Macedonia,  powered by Travelport Galileo
In order to make use of the Airline Reservation System by means of www.aviokarti.com.mk one has to accept all the following conditions of the statute. Such acceptance is a declaration of will and constitutes a legal obligation between the User and Aries doo.
The Client is entitled to gratuitous copying, rendering and recording the content of the following statute.
 

1. DEFINITIONS
The Airline Reservation System - program allowing the User to search for the inland and international flights between any two cities as well as to estimate the cost of such flights and to purchase a flight ticket.
The User - is any person making use of the Airline Reservation System. The User may be also defined as the Client or the Rece GENERAL

 

2.PROVISIONS
1. Airline Reservation System popularized by Aries doo located in Bitola the National Court Registry Number:236442 , and with the Tax Identification Number: 4002999139121.
2. The following document states the rules that constitute the legal basis for usage of the Airline Reservation System.
3. Each User when commencing to use the System is obliged to obey the following statute.
2. USER'S LIABILITY ON THE RESERVATION SYSTEM USAGE
1. The User confirms that s/he has full legal capacity and is capable of performing legally binding obligations, whereas through accepting the following conditions s/he agrees to take full financial responsibility for the usage of the Reservations System.
2. The User assures that s/he will be using the System in order to enquire about the reservation and ticket purchase only according to the good law, avoiding any action aimed at enforcing unjust claims.
3. The User is not allowed to enquire about reservation by means of using false or other people's names as well as to pay for the booked flight tickets with false or someone else's credit card without the consent of its owner.
 

3. LIMITATION OF LIABILITY
Aries doo stipulates that the usage of the System is exclusively at the cost and risk of the User. The company also does not guarantee that the usage will be free of all faults, defects, brakes or connection failure with the System as well as that the result of the search on the Internet will meet Users' demands as far as the essential content, precision or usefulness of the received information is concerned.


4. PERSONAL DATA SECURITY
1. Aries doo fully respects Users' law of privacy and personal data security and hereby declares that the information about Users will not be accessible to any third party.
2. When using the Reservations System offered at www.aviokarti.com.mk the Users will be asked to give certain personal data, indispensable for completing reservation and issuing the ticket correctly. Each times the service of searching for the reservation or purchasing a flight ticket is activated the information about the name, surname, sex and in the case of children, teenagers and senior citizens also the age is sent directly to the reservations system of an airline that operates the flight connections of the User's choice.
3. While enquiring about the reservation and the purchase of the ticket the User gives his/her personal data. This information which is stored in the Aries doo. data base is used only internally and makes it possible for the company to analyze Clients' orders and demand.
4. Aries doo will do their best for every User of the Airline Reservations System to have full Access to the new products, services, promotions and price lists offered at www.aviokarti.com.mk
5. Therefore, Aries doo reserves the right to inform the Users about all promotional campaigns organized by www.aviokarti.com.mk
6. The User is free to opt out from the information service about promotions by means of sending the will of resignation to: info@aviokarti.com.mk
7. By means of accepting the following statute the User confirms the authenticity of his/her personal data for his/her data to be stored and processed in the data base of the Reservations System. The User has the right to have an insight in it and to modify the given information.
 

5. MAKING A RESERVATION, TICKET PURCHASE, METHODS OF PAYMENT AND TICKET DELIVERY
 

A. Enquiry about a Reservation
The User enquires about a reservation by choosing one of the flight route options as well as by filling in a personal questionnaire with all necessary data.
B. Enquiry and Price Confirmation
The User receives a confirmation of his/her enquiry at the previously declared e-mail address. The confirmation includes: reservation number, information about a chosen route, total price of the flight ticket and method of payment.
Ordering and completing a reservation is an obligation for purchasing the flight ticket.
The price of the flight ticket is stated in Euro currency – EUR and in MKD exchanged currency according legal bank course. The price includes: net fare, airport charge and the agency's charge for issuing of the ticket.
C. Purchase of Flight Ticket
1. The User can purchase flight ticket provided that s/he has entered authentic personal data into the Reservations System. Before purchasing the flight ticket it is the User's obligation to read the following statute and to accept it as well as to learn about the conditions of payment for a given flight route of the User's choice.
2. Understanding the conditions that rule the fare will help the User to make the best choice in terms of the price of a given route as well as to minimize the cost of a likely cancellation of the flight ticket.
3. In order to have the lowest prices for the most flights over Europe it is advisable to make reservations and to purchase the ticket at least two weeks before the planned flight.
4. The lowest price is for the so called "Sunday Rule" tickets. When using such a ticket one must remember that the return is always on the nearest Sunday after the departure. Departure and arrival can not be made on the same day.
5. If the stated price differs significantly from the expected one it may be caused by the lack of seats in the cheapest economical classes. You are kindly requested to check the departure and arrival dates within the nearest time.
6. While traveling beyond Europe it is worth keeping in mind that the price depends greatly on the given season.
7. Having received the reservation order Aries doo may contact the Client in order to verify his/her personal data and to confirm the offer. Should such contact be impossible Aries doo will not be held responsible for making reservation according to the order.
D. Methods of payment
We accept three forms of payment for the flight tickets purchased at www.aviokarti.com.mk
- Credit card
- Transfer
- Cash payment in any branch of the TTK bank or Stopanska Banka AD , located in Macedonia or transfer from the account in bank to the account previously specified by Aries doo as the most suitable for such transaction.
- Cash payment in a previously specified Aries doo Office located in Macedonia, as well as their partners in Macedonia and abroad

(Greece, Serbia, Australia, Canada, USA e.t.c)
User is to choose the preferable method of payment in the personal questionnaire of the Reservations System.
"Low Cost" tickets can be purchased only by means of the credit card.
Transfer payments can be made only for the flight tickets reserved at www.aviokarti.com.mk at least 7-days in advance. When choosing "transfer" as a method of payment the User is obliged to pay Aries doo the stated amount of money for the flight ticket within 24 hours from the reservation order.
Cash payments and transfer payments are to be made into the account of:
Aries doo Dalmatinska 6 7000 Bitola Macedonia
290200000010032 TTK Banka AD Skopje fil.Bitola


Transfer must be filled in with the User's (passenger's) name and surname as well as the reservation number. Flight tickets purchased by means of transfer or cash payment are issued by Aries doo on the day on which the due amount for the purchased ticket will be at the above mentioned account.

 

Caution! The airlines allow for issuing the ticket within the time no longer than 72 hours since the moment of reservation and within the times no longer than 24 hours in the case of some special fare tickets. Exceeding this term equals to cancellation of User's reservation. Aries doo takes no responsibility for cancellation of Users' reservations that were caused by delays in making payments for Aries doo

 
Credit Card Payment (NOT AVILIBLE AT THE MOMENT ON_LINE)
The User of the online airline system of reservations can make the purchase by means of credit card such as: VISA, Eurocard, Mastercard, Diner Club or American Express. Purchasing by means of giving the credit card data is a safe transaction.
When choosing to pay by means of "credit card" the User is obliged to mark particular space in the personal questionnaire of the Reservations System which define the given credit card (such as: the type, number and expiry date). Having placed the order of the reservation the credit card is being automatically authorized by the Reservations System in the "order by phone" system of Aries doo and charged with the amount due for the purchased flight tickets. Caution! Entering wrong data of the credit card (e.g. wrong number or expiry date) will cause the Reservation System to reject the order.


E. The Form of the Ticket
Aries doo stipulates the possibility of changing the form of the paper ticket into the electronic one, in the case when there is a possibility of issuing electronic ticket and the reservations system proved differently.
F. Delivering electronic flight ticket
0. Electronic flight tickets purchased at www.aviokarti.com.mk are delivered at the e-mail address stated in the personal questionnaire of the Reservations System.
G. Delivery of the flight ticket issued in the paper form
0. Aries doo delivers flight tickets at the User's expense ordered via www.aviokarti.com.mk within the time of:
a. 2 working days within Macedonia
b. 5 working days all over Europe
c. 7 working days beyond Europe
1. Flight tickets purchased at www.aviokarti.com.mk are delivered by means of "private" letter to the Client at the address specified in the personal questionnaire of the Reservations System as the mail address.
2. Delivery of the ticket is completed by a local cargo company or DHL courier company by their conditions of delivery
3. Delivery beyond the terrain of Macedonia is completed by Macedonia Post and their conditions of delivery
4. When ordering the delivery of the flight ticket at the given address User accepts the conditions of delivery of courier companies.
H. Reservation Annulment Caused by the Carrier
Aries doo takes no responsibility for any changes or cancellations made by the airlines in the reservations of the System Users. Any information about possible changes in User's reservations will be sent by the Aries doo worker at an e-mail address specified in the personal questionnaire or will be given directly on the phone at the given contact number.
I. Repayment of the Flight Ticket
The Client may return the flight ticket purchased at www.aviokarti.com.mk provided that the return will be completed before the day of departure and if the fare on such ticket renders it possible. When returning the ticket one must remember about the penalty payment which will be deducted from the ticket price (the amount of the penalty payment is defined by the airlines in the conditions of fare and may be even as high as 80% of its original price).
Some promotional fares do not allow for any changes to be made in the flight ticket or for returning the ticket to the issuer before the departure (resignation from the flight equals loosing the whole amount paid for the ticket).
The returned ticket must be sent directly to the address of:
Aries doo Dalmatinska 6, 7000 Bitola Macedonia
The postal costs for the returning of the tickets to Aries doo are to be held at the Client's cost. It is advisable to send it via registered letter or a courier. Dependably on the method of payment the User's due amount for the returned ticket is sent directly at the User's bank account or at the User's credit card account within 30 days from the day the returned ticket has been received by Aries doo
J. Promotional Fares - Limitation of Liability
Some promotional fares available in the Reservations System www.aviokarti.com.mk are hedged with certain reservation and ticket issuing conditions. It applies mostly to the fares that must be reserved and purchased in at least 7 and 14 day advance. Not standing by these terms may influence the price of the ticket. Aries doo reserves the right to cancel User's reservation completed exactly 7 or 14 days before the departure in relation with User's exceeding the limit of purchase specified in the conditions of the fare.
 

6. COMPLAINTS
T
he complaints concerning the reservations and ticket purchase may be placed within 8 days since the day that the ticket in a paper form has been delivered in the Aries doo office, in Bitola, Dalmatinska 6, or by means of electronic e-mail to the address of: nikola@aviokarti.com.mk
Aries doo will inform the Client about the acceptance of the complaint and about the time of its investigation within 3 days of its receiving.
 

7. FINAL PROVISIONS
0. Aries doo reserves the right to annulment of the User's reservation and to withdraw from the agreement without giving any causes of such action.
1. Aries doo reserves the right to one-sided changing of the Statute content. Each Client is obliged to read the Statute before making the reservation and is each time bound with the provisions of the Statute from the day of making reservation and purchasing tickets.
In the cases not regulated by the present Statute the Civil Code and the Act of 2 March 2000, about the protection of some consumer rights and of responsibility for the damage caused by a dangerous product, are in force (Registry 00, No 22, point 2).
2. Aries doo will not accept any responsibility for the damage on the Client's part caused by a strike of airline or airport employees or by an act of God resulting in cancellation of the flight.


3. IMPORTANT NOTE: The provider of the services will not accept any responsibility for the damage on the Client’s part caused by uncompleted travel documents as valid passport, valid visa or other travel documents that should be owned by the Client. All the necessary information's about necessary travel documents could be found  by the Ministry for foreign affairs and Ministry of internal affairs of Republic of Macedonia in Skopje or took some advices in our offices - but it is not obligation of Aries doo.